Statutul Asociaţiei ISVJ
Lista membrilor

STATUTUL

DEFINIŢIE
Art. 1. Asociaţia Institutul Social Valea Jiului (în continuare Asociaţia) este o asociaţie nonguvernamentală, non-profit, fără caracter politic, înfiinţată pe baza legislaţiei în vigoare în România. Ea este rezultatul asocierii pe baza voinţei liber exprimate a membrilor fondatori ce semnează acest act. 
Art. 2. Asociaţia funcţionează ca personalitate juridică de sine stătătoare pe baza Statutului propriu şi a hotărârii judecătoreşti privind înregistrarea în Registrul Asociaţilor şi Fundaţilor.

OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI
Art. 3 3.1 Obiectivul principal al Asociaţiei Institutul Social Valea Jiului este să stimuleze cercetarea socială în Valea Jiului şi Judeţul Hunedoara, orientată pe problemele şi perspectivele comunităţii locale şi judeţene. 
Obiectivele secundare ale Asociaţiei sunt: 
Să evalueze politicile sociale şi impactul social local al politicilor publice; să susţină dezbaterile publice asupra problemelor comunităţilor şi a politicilor sociale adresate lor;
Să susţină cu cunoştinţe ştiinţifice elaborarea programelor de dezvoltare socială regională şi locală; 
Să susţină prin expertiză ştiinţifică programele de dezvoltare socială lansate pentru comunităţile locale;
Să organizeze programe pilot de dezvoltare socială;
Să dezvolte competenţe şi să susţină activitatea de monitorizare a dezvoltării sociale şi de evaluare a programelor sociale;
Să acţioneze ca un forum de atitudine în domeniul vieţii sociale şi moralităţii publice şi să propună măsuri de întreprins în aceste domenii;
Să sprijine cu expertiza ştiinţifică de care dispune autorităţile regionale şi locale în înfiinţarea centrelor de dezvoltare social-economică la nivel zonal, judeţean sau local. Să susţină metodologic activitatea acestor centre.
Să contribuie la o cultură sociologică a colectivităţii, dezvoltând capacităţi de acţiune colectivă;
Să asigure realizarea eventualelor publicaţii ale Asociaţiei şi a site-ului acesteia. 
Art. 4. Asociaţia Institutul Social Valea Jiului, prin grupurile sale de lucru, îşi realizează obiectivele şi misiunile asumate prin: 
a. Proiecte proprii.
b. Conferinţe, dezbateri pe probleme sociale.
c. Coordonarea programelor de cercetare în domeniul ştiinţelor sociale pe baza fondurilor destinate acestui scop.
d. Monitorizarea programelor de dezvoltare şi a programelor de cercetare realizate de alte entităţi. 
e. Organizarea de baze de date, întocmirea de rapoarte şi editarea de publicaţii.

DENUMIREA ASOCIAŢIEI
Art. 5. Denumirea Asociaţiei este ASOCIAŢIA INSTITUTUL SOCIAL VALEA JIULUI.

SEDIUL ASOCIAŢIEI
Art. 6. Sediul Asociaţiei Institutul Social Valea Jiului este în Petroşani, str. Universităţii nr. 20, corp C.

DURATA DE FUNCŢIONARE A ASOCIAŢIEI
Art. 7. Asociaţia Institutul Social Valea Jiului este constituită pe termen nedeterminat.

PATRIMONIUL INIŢIAL AL ASOCIAŢIEI
Art. 8. Patrimoniul iniţial al Asociaţiei Institutul Social Valea Jiului se compune din suma de 700 (şapte sute) lei, în numerar, constituit din contribuţiile membrilor fondatori.
Ulterior, patrimoniul se va completa prin contribuţii ale noilor membrii, cotizaţiile membrilor, subvenţii, sponsorizări în condiţiile legii, sume rezultate din servicii oferite contra cost, drepturi de proprietate intelectuală, prin alte tipuri de donaţii dobândite în condiţiile legii sau cu bunuri dobândite legal, în cazul dezvoltării unor proiecte. 
Contribuţia membrilor fondatori la constituirea Asociaţiei a fost fixată la minim 100 lei, iar cuantumul cotizaţiei lunare va fi decis de Adunarea Generală.

MEMBRII ASOCIAŢIEI
Art. 9. Membru al Asociaţiei poate fi orice persoană fizică care solicită în scris această calitate de la Consiliul Director. Drepturile şi obligaţiile membrilor sunt cele prevăzute în Statutul Asociaţiei. Calitatea de membru încetează în cazul decesului, la cerere ori prin excluderea de către Adunarea Generală pentru abateri de la prevederile Statutului. Fiecare membru plăteşte o taxă de înscriere/asociere şi o cotizaţie lunară.
Art. 10. Drepturile membrilor Asociaţiei ISVJ sunt:
(1). Să participe la Adunările Generale ale membrilor, la dezbateri, să aibă drept de vot, să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere.
(2). Să fie informaţi permanent asupra oricărei acţiuni şi hotărâri ale Asociaţiei ISVJ.
(3). Să participe la programe/proiecte care îi interesează şi să beneficieze de drepturile decurgând din proprietatea intelectuală a produselor/serviciilor la a căror realizare au contribuit.
(4). Să facă propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii, să propună proiecte/programe care vor fi supuse dezbaterii.
Art. 11. Obligaţiile membrilor sunt:
(1). Să respecte prevederile Statutului, hotărârile Adunării Generale, respectiv hotărârile Consiliului Director.
(2). Să sprijine activitatea Asociaţiei ISVJ prin achitarea cotizaţiei lunare fixate de Adunarea generală.
(3). Să nu aducă prin comportament, atitudini ori acţiuni personale prejudicii activităţii şi reputaţiei Asociaţiei.

ORGANELE DE CONDUCERE ŞI CONTROL ALE ASOCIAŢIEI
Art. 12. Organele de conducere ale Asociaţiei sunt:
12.1 Adunarea Generală
12.2 Consiliul Director format dintr-un preşedinte, un vicepreşedinte, trei secretari şi un trezorier.
Aceştia sunt aleşi pe un mandat de doi ani, cu posibilitatea de a fi realeşi.
Art. 13. Adunarea Generală este cel mai înalt for de decizie şi ea se convoacă semestrial sau ori de câte ori este nevoie. În cadrul Adunării Generale hotărârile se iau cu votul a jumătate plus 1 din totalul celor prezenţi şi cu condiţia realizării unor cvorum de 2/3 din totalul membrilor. Adunarea Generală ia hotărârile privind programele şi proiectele de cercetare/acţiune, completarea/modificarea Statutului Asociaţiei, alege preşedintele şi membrii Comitetului Director.
Art. 14. Consiliul Director al Asociaţiei asigură conducerea curentă şi punerea în aplicare a hotărârilor Adunării Generale. Consiliul Director este compus din preşedinte, vicepreşedinţi, secretari şi trezorier. Din el pot face parte şi reprezentanţi ai forurilor academice şi de cercetare, ca şi reprezentanţi ai autorităţilor publice.
Art. 15. Consiliul Director se întruneşte în şedinţe trimestriale sau ori de câte ori este nevoie. El are ca funcţii: 
(1). Organizarea programelor de cercetare şi a acţiunilor/programelor de dezvoltare socială. 
(2). Elaborarea de rapoarte şi evaluări asupra dezvoltării sociale a zonei şi judeţului, asigurând valorificarea şi difuzarea rezultatelor cercetării. 
(3). Stabilirea planurilor de activitate ale Asociaţiei.
(4). Consiliul Director întocmeşte în numele Asociaţiei rapoarte anuale de activitate, care sunt publice.
Hotărârile Consiliului Director se iau cu votul a jumătate plus 1 din totalul celor prezenţi, în condiţiile realizării unui cvorum de 2/3 din totalul membrilor săi.
Art. 16. Organul de control al activităţii Asociaţiei este cenzorul (sau, după caz, comisia de cenzori). În realizarea competenţei sale, cenzorul verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei, întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale, poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot şi îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de Statut sau stabilite de Adunarea Generală.

VENITURI ŞI CHELTUIELI
Art. 17. Activitatea Asociaţiei are caracter non-profit.
Veniturile Asociaţiei provin din:
contribuţia de înscriere a membrilor;
cotizaţiile membrilor;
venituri din produse/servicii specifica obiectului de activitate;
donaţii şi sponsorizări;
dobânzi bancare pentru sumele depuse;
alte venituri ce vor fi aprobate de Adunarea generală.

Cheltuielile Asociaţiei privesc următoarele destinaţii:
buna desfăşurarea a activităţii Asociaţiei;
cheltuieli ocazionate de proiecte de cercetare şi publicaţii;
cheltuieli generate de asistenţa juridică

DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA ASOCIAŢIEI 
Art. 18. În ipoteza că Asociaţia îşi încetează activitatea (dizolvare de drept, hotărâre judecătorească ori hotărâre a Adunării Generale), destinaţia bunurilor şi al fondului financiar vor fi hotărâte în Adunarea Generală, în conformitate cu O.G. 26/2000 şi Legea nr.246/2005. Acestea vor fi transferate Universităţii din Petroşani care asigură şi sediul Asociaţiei.

LISTA ACTUALĂ A MEMBRILOR ASOCIAŢIEI INSTITUTUL SOCIAL VALEA JIULUI

Sunt consideraţi membrii fondatori ai Asociaţiei acei membrii ai ISVJ care în Adunarea Generală din 29 oct. 2008 au convenit să înfiinţeze Asociaţia, ca şi cei înscrişi până la obţinerea personalităţii juridice ai ASVJ. Asociaţia primeşte oricând înscrieri de noi membrii, conform Statutului ei.

1. Prof. univ. dr. Septimiu KRAUSZ – Universitatea din Petroşani
2. Ec. Ibrian CĂRĂMIDARU – Universitatea din Petroşani – doctorand
3. Conf. univ. dr. ec. Maria CIUREA – Universitatea din Petroşani
4. Conf. univ. dr. ing. Ciprian DANCIU – Universitatea din Petroşani
5. Sociolog Anca DREGHICI – Școala incluzivă Rudolf Steiner Hunedoara
6. Dr. ing. Angela CĂLĂMAR – INSEMEX Petroşani
7. Prof. univ. dr. ing. Ioan DUMITRESCU – Universitatea din Petroşani
8. Conf. univ. dr. ing. Emilia DUNCA – Universitatea din Petroşani
9. Șef lucrări dr. ing. Florin FAUR – Universitatea din Petroşani
10. Pshiholog principal dr. ing. Elena FILIP – Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A.
11. Ing. Sergiu GHINIA – Team Leader, Louis Berger International
12. Expert contabil independent ec. Ana HOHOI
13. Prof. univ. dr. ing. Sabina IRIMIE – Universitatea din Petroşani
14. Conf. univ. dr. ec. Claudia ISAC – Universitatea din Petroşani
15. Ing. Iustin IVLEV – Academia de Studi Economice, București – doctorand
16. Dr. ing. Constantin JUJAN – Consilier Cabinet Președinte, ‎Agenția Națională pentru Resurse Minerale Bucureşti
17. Prof. univ. dr. ing. Sanda KRAUSZ – Universitatea din Petroşani
18. Prof. univ. dr. ing. Maria LAZĂR – Universitatea din Petroşani
19. Ec. Elena MARINESCU – Universitatea din Petroşani – masterand
20. Psihosociolog Maria MIHĂIASĂ – Școala incluzivă Rudolf Steiner Hunedoara
21. Conf. univ. dr. ec. Dorina NIȚĂ – Universitatea din Petroşani
22. Conf. univ. dr. ec. Alina NIȚESCU – Universitatea din Petroşani
23. Ec. Cristina OSVATH – Universitatea din Petroşani
24. Psihosociolog Loredana PÎRVU – Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A.
25. Psihosociolog dr. Nicoleta PLEŞAN – SALVAMIN Petroşani
26. Dr. ing. Ion PURCARU – STAMIN – Director General SC. Conversmin SA București
27. Asistent univ. dr. ing. Andrei Cristian Rada – Universitatea din Petroşani
28. Radu Vladimir Răuță – SNSPA București – doctorand
29. Medic Alexandrina REMESCU – Manager general, Spitalul de Urgenţă Petroşani
30. Lector univ. dr. soc. Irinel STEGAR – Universitatea din Petroşani
31. Ing. Oana STOICUȚA – Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A.
32. Dr. ing. Adrian Eugen ŞINK – Director SALVAMIN Petroşani.